Všeobecné obchodní podmínky společnosti RUFER Technology s.r.o.

I. Základní ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují smluvní obchodní vztahy mezi společností RUFER Technology s.r.o. (dále jen prodávající) a třetími stranami (dále jen kupující) a jsou nedílnou součástí všech kupních smluv.
 2. Tyto Obchodní podmínky se vztahují na všechny dodávky zboží a služeb prodávajícího, které byly uskutečněny v době jejich platnosti, pokud nebyly v konkrétní kupní smlouvě vyloučeny nebo sjednány podmínky jiné.

II. Obchodní vztahy

 1. Kupující v případě zájmu o zboží nebo službu doručí prodávajícímu objednávku, nebo poptávku (pokud je nezbytné zpracovat prodávajícím nabídku). Prodávající obratem objednávku potvrdí a zašle kupujícímu návrh kupní smlouvy, který musí kupující bezodkladně potvrdit, nejlépe do následujícího pracovního dne.
 2. V případě objednávky výrobku, který dosud nebyl nebo není zařazen ve výrobním programu prodávajícího, jsou s kupujícím nejprve projednány jeho požadavky a potom prodávající zašle návrh kupní smlouvy k potvrzení.
 3. Objednávka i potvrzení kupní smlouvy i musí být učiněny písemně. Všechny změny a dodatky uzavřené kupní smlouvy musí mít také písemnou podobu. Za písemnou formu lze považovat i potvrzení prostřednictvím emailu.
 4. Termín dodávky se odvíjí od potvrzení návrhu kupní smlouvy, které musí být učiněno do následujícího pracovního dne. V případě pozdějšího potvrzení prodlužuje se automaticky termín dodání.
 5. Neadresné nabídky nebo inzerce nejsou návrhy kupních smluv, pokud nejsou jako kupní smlouvy výslovně formulovány.

III. Předmět plnění

 1. Předmětem plnění je dodávka zboží nebo služeb specifikovaných v kupní smlouvě.
 2. Určení zboží nebo služeb musí být jednoznačné.
 3. Není-li dohodnuto jinak, prodávající dodá zboží nebo služby v kvalitě odpovídající technické normě jeho trhu.
 4. Veškeré dodané zboží zůstává ve vlastnictví prodávajícího až do okamžiku úplného uhrazení jeho kupní ceny a případných dalších pohledávek prodávajícího v souvislosti s plněním dodávky zboží.

IV. Dodací lhůty

 1. Termín dodávek je výsledkem dohody smluvních stran a bude uveden v kupní smlouvě, není-li dohodnuto jinak. Předpokladem pro dodržení lhůty je včasné dodání všech podkladů, včasné potvrzení kupní smlouvy a jejích změn, dodržování platebních podmínek a poskytnutí součinnosti ze strany kupujícího. Nejsou-li tyto předpoklady splněny, potom se lhůta dodání přiměřeně prodlužuje.
 2. Plní-li prodávající v sjednané době plnění, je kupující povinen toto plnění přijmout. Kupující je povinen zboží převzít i v případě dodání zboží před určenou dobou. Pokud kupující zboží řádně a včas nepřevezme, odpovídá za veškerou škodu, která v důsledku tohoto jednání vznikne.
 3. Prodávající je oprávněn plnit kdykoli v době plnění, a to i po částech, pokud z povahy plnění nebo obsahu kupní smlouvy nevyplývá jinak. Dnem plnění je den, kdy je zboží předáno kupujícímu, nebo pověřenému zástupci, nebo jeho předání dopravci k přepravě do místa určení, za něž se považuje adresa uvedená v kupní smlouvě, není-li dohodnuto jinak.
 4. V případě změny kupní smlouvy, která bude prodávajícím odsouhlasena, se přiměřeně prodlužuje sjednaná dodací lhůta.
 5. Prodávající neodpovídá za žádné škody ani za prodlení s jeho plněním, pokud k nim došlo v důsledku událostí spadajících pod tzv. vyšší moc. Vyšší mocí se rozumí okolnosti zvláštní povahy, které brání prodávajícímu v plnění smluvních povinností a které nastaly nezávisle na vůli prodávajícího jako zejména neobvyklé povětrnostní podmínky a kalamity, živelné pohromy, stávky, výluky, závažné dopravní nehody apod.

V. Ceny

 1. Veškeré ceny uváděné prodávajícím v nabídkách, v potvrzeních objednávek i v kupních smlouvách jsou tvořeny dohodou smluvních stran a mají charakter smluvních cen.
 2. Cena bude vždy uvedena v příslušné kupní smlouvě.
 3. Ceny jsou uváděny bez DPH. K ceně bude prodávajícím připočtena příslušná sazba DPH platná v době vystavení daňového dokladu.
 4. V případě, že je sjednaná dodací lhůta delší než 3 měsíce od uzavření smlouvy, vyhrazuje si prodávající právo změnit k termínu dodávky ceny v závislosti na případné změně cen surovin, výrobních nákladů, dopravních nákladů nebo směnného kurzu CZK/EUR.
 5. V ceně zboží není zahrnuta cena balení, obalů a dopravy, pokud není v příslušné kupní smlouvě sjednáno jinak.

VI. Platební podmínky

 1. Veškerá vyúčtování cen i případných dalších nároků vyplývajících z uzavřené kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek provádí prodávající fakturami popř. proforma-fakturami (pokud je dohodnuta platba předem), které mají předepsané náležitosti daňových dokladů.
 2. Splatnost části nebo celé kupní ceny před zahájením plnění prodávajícího se sjednává v příslušné kupní smlouvě.
 3. Lhůta splatnosti činí 14 dnů a začíná běžet ode dne vystavení daňového dokladu (faktury, proforma-faktury), pokud není v příslušné kupní smlouvě výslovně uvedeno jinak.
 4. Zaplaceno je okamžikem připsání platby na účet prodávajícího, popř. jiným vhodným způsobem specifikovaným v příslušné kupní smlouvě (např. platba dobírkou).
 5. Platbu není kupující oprávněn z jakéhokoliv důvodu zadržovat, ani započítat proti svým pohledávkám vůči prodávajícímu bez jeho písemného souhlasu.
 6. V případě prodlení kupujícího s úhradou ceny za dodané zboží je kupující povinen uhradit prodávajícímu úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
 7. Zaplacením úroku z prodlení neztrácí prodávající nárok na náhradu škody vzniklé v důsledku prodlení kupujícího.
 8. Překročí-li prodlení kupujícího 30 dnů nebo vstoupí-li ve známost skutečnosti vzbuzující pochybnosti o platební schopnosti kupujícího, stanou se veškeré pohledávky prodávajícího vůči kupujícímu ihned splatnými. Prodávající je pak povinen plnit nedokončené dodávky teprve po vypořádání jeho splatných pohledávek. Jinak může prodávající po uplynutí přiměřené dodatečné lhůty poskytnuté kupujícímu k uspokojení pohledávek prodávajícího od smlouvy odstoupit.
 9. Pokud zboží nebude odebráno z důvodů na straně kupujícího, náleží prodávajícímu celá sjednaná cena.
 10. V případě, že prodávající měl na výrobu zboží, které kupující zruší nebo jinak změní v průběhu realizace vynaložené finanční náklady, uhradí kupující prodávajícími finanční náklady spojené se zrušením či změnou.

VII. Dodací podmínky

 1. Pokud není v konkrétní kupní smlouvě uvedeno jinak, místem plnění a přechodu nebezpečí škody na zboží je sídlo prodávajícího, a to i v případě, že dopravu a další náklady hradí prodávající.
 2. Dodávka zboží je prodávajícím splněna a nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem předání zboží kupujícímu proti podpisu na dodacím listu nebo předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího.
 3. Kupující se zavazuje převzetí zboží potvrdit na dodacím listu popř. mezinárodním nákladním listu a uvedené doklady vrátit prodávajícímu.
 4. Způsob přepravy bude specifikován v příslušné kupní smlouvě. V případě, že způsob přepravy nebude v kupní smlouvě uveden, učí způsob přepravy prodávající.
 5. Zboží je dodáváno v obvyklém balení pro dohodnutý druh zboží a pro dohodnutý způsob přepravy tak, aby se zabránilo poškození zboží během přepravy do místa určení. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, obal a způsob balení určuje prodávající.

VIII. Odpovědnost za vady, záruky

 1. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího. Prodávající se zavazuje, že dodané zboží bude po záruční dobu způsobilé pro použití ke smluvenému účelu a zachová si smluvené vlastnosti.
 2. Záruční doba činí 12 měsíců a začíná běžet od převzetí zboží kupujícím, nebo předáním zboží prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, pokud není v příslušné kupní smlouvě sjednáno jinak. Doba od uplatnění reklamace až do odstranění vady se do záruční doby nezapočítává.
 3. Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží. Jestliže si zboží neprohlédne nebo nezařídí, aby bylo prohlédnuto, může uplatnit nároky z vad zjistitelných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době přechodu nebezpečí škody na zboží.
 4. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní kupující písemně (lze i faxem nebo mailem) u prodávajícího. Reklamace musí být provedena bezprostředně po zjištění vady a zároveň nesmí kupující bez souhlasu prodávajícího dále se zbožím nakládat nebo ho používat, jinak záruka zaniká.
 5. Záruka zaniká také tehdy, pokud bylo zboží změněno nebo byl na něm proveden neodborný zásah.
 6. Prodávající neodpovídá za vady zboží, o kterých kupující v době uzavření smlouvy věděl nebo vzhledem k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět.
 7. Prodávající neodpovídá také za přirozené opotřebení, za vady způsobené neodborným nebo nedbalým zacházením, nevhodnými provozními podmínkami, nesprávným skladováním a nedodržením technických norem nebo pokynů daných prodávajícím.
 8. Po převzetí reklamace prodávající s kupujícím sjedná lhůtu pro odstranění vady, a to vzhledem k charakteru vady.
 9. V případě, že nelze vadu odstranit opravou, prodávající dodá kupujícímu náhradní zboží nebo mu přiměřeně sníží kupní cenu.
 10. Prodávající může odmítnout odstranění závady, pokud kupující neplní své smluvní povinnosti ve vztahu k prodávajícímu. Kupujícímu v tomto případě nenáleží žádná práva na náhradu vzniklých škod.
 11. Pokud prodávající při řešení reklamace zjistí, že byla neoprávněná, je kupující povinen nahradit veškeré náklady související s řešením této reklamace.
 12. Pro vztahy mezi podnikateli se vylučuje užití ust. § 1924 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Kupující podnikatel nemá právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění práv z odpovědnosti za vady dodaného zboží.

IX. Ostatní ujednání

 1. Prodávající si vyhrazuje právo pozastavit sjednané dodávky zboží nebo odstoupit od smlouvy bez povinnosti nahradit kupujícímu jakékoliv škody v případě, že kupující nepřevezme řádně a včas dodané zboží bez zjevných vad, neuhradí ani po předchozím písemném upozornění cenu dodaného zboží nebo jestliže kupující uvede prodávajícího v omyl a získá tímto jednáním neoprávněný prospěch.
 2. V otázkách konkrétní kupní smlouvou a těmito Obchodními podmínkami výslovně neupravenými se práva a povinnosti smluvních stran řídí platnými právními předpisy ČR, zejména Občanským zákoníkem (zákonem č. 89/2012 Sb., v platném znění).
 3. Prodávající a kupující se výslovně dohodli, že veškeré spory, které vzniknou z této smlouvy nebo které vzniknou v souvislosti s ní, budou řešit především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, obrátí se strany na obecné soudy České republiky.
 4. Případnou neplatností některého ustanovení není dotčena platnost těchto Obchodních podmínek nebo smlouvy jako celku.