Realizované projekty

Úspěšně realizované projekty a spolupráce na projektech:


Operační program Praha – konkurenceschopnost

Spolupráce při přípravě žádosti a studie proveditelnosti:

Název projektu: Výzkumné laboratoře nádorů
Oblast podpory: Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí
Žadatel: Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta
Předmět projektu: vytvoření Výzkumné laboratoře nádorových onemocnění na Hlavově ústavu patologie Všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty UK v Praze. Realizací projektu došlo k vybavení špičkovou laboratorní technikou, bude plně využito vědeckého potenciálu a vědeckovýzkumné úrovně pracoviště. Předpokládané výsledky výzkumu umožněných projektem umožní zavádění nových diagnostických postupů, případně nalezení nových prognostických markerů některých nádorových onemocnění, zejména na molekulárně biologické úrovni.
Foto:
http://www.lf1.cuni.cz/document/54958/vyzkumne-labotratore-nadoru.pdf


V současné době projektový záměr ve fázi zpracování žádosti a Studii proveditelnosti:

Operační program výzkum, vývoj a inovace (OP VVV)


Název projektu: Národní centrum lékařské genomiky
Oblast podpory: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum, výzva Výzkumné infrastruktury
Žadatel: Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta
Předmět projektu: zajištění maximální odborné úrovně lékařské genomiky na území ČR, obnova a posílení výzkumných týmů. Cílem projektu je vytvoření jednotné a snadno dostupné sítě moderně vybavených genomických laboratoří. Partnery projektu jsou Masarykova univerzita Brno, Fakultní nemocnice Brno, Univerzita Palackého v Olomouci a Lékařská fakulta Plzeň.


Název projektu: Centrum pro nádorovou ekologii
Oblast podpory: Posilování kapacit pro kvalitní výzkum, výzva Exelentní výzkum
Žadatel: Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta
Předmět projektu: Unikátní spojení klinických pracovišť s rozsáhlými onkologickými programy s působností pro celou ČR a renomovaných výzkumných institucí. Cílem projektu je koncentrovat lidské a přístrojové síly výzkumu interakcí v nádorovém ekosystému jako důležitého parametru šíření nádoru organismem. Lepší pochopení těchto dějů umožní návrh nových adjuvantních terapeutických přístupů ovlivňujících mikroprostředí nádoru a tím i jeho šíření v organismu.


Operační program podnikání a inovace (OPPI)

Zpracování žádosti, realizace a administrace projektu

Název projektu: Školící středisko Louda, záruka profesního vzdělávání
Žadatel: Autosalon Louda, s.r.o. Poděbrady
Předmět projektu: Záměrem projektu je využití prostoru sídla, které bude využíváno k pořádání kurzů, školení a dalších vzdělávacích aktivit zaměřených z nadpoloviční většiny na zvyšování kvalifikační úrovně vlastních zaměstnanců, zároveň však i partnerů společnosti. V rámci realizace projektu vznikla velká učebna pro teoretickou část výuky o kapacitě 24 míst, malá učebna pro teoretickou část výuky o kapacitě 8 míst (např. výuka jazyků) a počítačová učebna pro praktickou část výuky s pomocí PC o kapacitě 12 míst. Nové školící prostory byly vybaveny odpovídající audiovizuální technikou, počítači a dalšími školícími pomůckami a programy v souladu s plánovanými školícími aktivitami včetně rekonstrukce sociálního zařízení v souladu s požadavky ČSN.

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

Název projektu: Sdílené radosti a strasti základních škol ORP Český Brod
Žadatel: město Český Brod
Předmět projektu: Záměrem projektu je podpora žáků ohrožených školním neúspěchem a podpora pedagogů partnerských škol. Do projektu je zapojeno 9 základních škol z ORP Český Brod a 1 spolupracující základní škola z ORP Říčany. V rámci projektu vzniklo i Oblastní školní poradenské centrum ve městě Český Brod, které se stalo působištěm jak odborných pracovníků z oboru logopedie, psychologie a speciální pedagogiky tak i zázemím pro žádané kroužky, mimoškolní aktivity a setkávání pedagogů a rodičů. Současně se v průběhu projektu vytvořila Lokální strategie základního vzdělávání v dané lokalitě ORP.


Ministerstvo pro místní rozvoj


Program: Podpora rozvoje pracovních příležitostí na území Ústeckého a Moravskoslezského kraje
Žadatel: obec Bítozeves
Název projektu: Rozšíření kapacity MŠ Bítozeves
Předmět projektu: Rozšíření kapacity Mateřské školy, došlo tím k vytvoření 2 pracovních míst. Jedno vzniklé místo je pozice učitelky MŠ a druhé místo je pozice pomocného personálu. V rámci realizace projektu došlo k rozšíření kapacity MŠ o 20 míst. Technické řešení tohoto problému byla rekonstrukce půdního prostoru pro vytvoření projektu družiny a zájmové dílny. Tímto opatřením se uvolnila jedna třída v přízemí budovy, která bude využitelná jako MŠ pro předškolní děti.


Regionální operační program Střední Čechy (ROP Střední Čechy)

Název projektu: Kulturní a společenské centrum v Českém Brodě
Žadatel: město Český Brod
Předmět projektu: Předmětem projektu je modernizace, obnova a rekonstrukce objektu bývalého kina a navrácení mu jeho původní funkce přirozeného místa setkávání a příjemného prostoru, které své město dobře reprezentuje. Realizací projektu dojde ke kompletní sanaci vnitřního obvodového zdiva, vnitřních stavebních úprav, rekonstrukci VZT, EZS, ZTI a ÚT, bezbariérový přístup objektu.


Název projektu: Parkoviště P+R II v České Brodě
Žadatel: město Český Brod
Předmět projektu: Předmětem projektu je výstavba odstavného parkoviště systému Park and Ride v blízkosti železniční stanice a autobusového nádraží včetně veřejného osvětlení, kamerového a parkovacího systému, oplocení a vegetačních úprav. Realizací projektu vznikne 130 parkovacích stání, z toho 7 stání pro invalidy. Součástí projektu je i výstavba chodníků v prostoru stavby parkoviště a na ulici Klučovské mezi vyústěním podchodu ČD a parkovištěm P+R.


Název projektu: Rekonstrukce komunikace ulice V Chobotě a Jatecká
Žadatel: město Český Brod
Předmět projektu: Rekonstrukce komunikací včetně bezpariérových chodníků, obnovy veřejného osvětlení, výměny kanalizace a odvodnění.


Název projektu: Bezbariérová zdravá škola T.G. Masaryka v Poděbradech
Žadatel: město Poděbrady
Předmět projektu: vybudování svislé zvedací plošiny pro osoby s omezenou pohyblivostí, zateplení pláště a střechy budovy a výměna všech oken v budově. Dále pak rekonstrukce hřiště (víceúčelové hřiště včetně atletické rovinky a oplocení), vybavení učeben (2 místnosti školní družiny a 5 odborných učeben zaměřených na přírodopis, fyziku, výtvarnou výchovu, jazykové vzdělání a chemii včetně chemické laboratoře) a instalace 500 ks nových šatních skříněk. Dále je součástí projektu zavedení provázaného plánování výuky a jejího vyhodnocování v Základní škole T. G. Masaryka v Poděbradech a s tím spojený nákup hardwaru a softwaru.

Název projektu: Areál veřejného sportoviště Na Valech v Poděbradech
Žadatel: město Poděbrady
Předmět projektu: Projekt byl zaměřen na celkovou rekonstrukci a modernizaci veřejného sportoviště Na Valech umístěného v oploceném areálu ZŠ Na Valech. Cílem projektu je rekonstrukce sportovního areálu, vybudování atletického oválu 250m s umělým polyuretanových povrchem, víceúčelové hřiště 46x47m s umělým trávníkem, včetně oplocení hřiště, sektory pro skok daleký, vysoký a vrh koulí, vybudování nového areálového oplocení a rekonstrukce antukového povrchu.

Název projektu: Revitalizace lázeňské promenády od nádraží ke květinovým hodinám
Žadatel: město Poděbrady
Předmět projektu: rekonstrukce kolonády od nádraží ke květinovým hodinám a západní ulice náměstí T. G. Masaryka včetně veřejného osvětlení, mobiliáře a vegetačních úprav zelených ploch.

Název projektu: Po stopách nejstarší historie města Poděbrady
Žadatel: město Poděbrady
Předmět projektu: Projekt je zaměřen na rekonstrukci povrchů komunikací ze žulové dlažby v části ulice Turinského (od křižovatky s ulicí Palackého po křižovatku s ulicí Na Dláždění), v prostoru křižovatky ulic Labská, Na Dláždění a Turinského, v části ulice Labská (od Zámeckého nábřeží po křižovatku s ulicí Na Dláždění a Turinského) a v celé ulici Na Dláždění (od křižovatky s ulicí Palackého po muzeum a kostel Povýšení svatého Kříže). Součástí projektu je také rekonstrukce veřejného osvětlení včetně instalace dvou nových osvětlovacích bodů. Dále je v návrhu projektu zahrnuto vybavení tohoto prostoru městským mobiliářem (8 laviček, 4 koše na odpadky, 1 kolostav) a zatravnění plochy kolem římskokatolického kostela.

Operační program životního prostředí (OPŽP)

Název projektu: Snížení energetické náročnosti budovy ZŠ TGM , ul. Žižkova, Poděbrady
Název projektu: Protipovodňová opatření pro město Poděbrady (bezdrátový rozhlas)
Název projektu: Zateplení ZŠ Žitomířská, Český Brod
Název projektu: Zateplení budovy kina, Český Brod
Název projektu: Zateplení pavilonu G nemocnice Český Brod